Covid-19 / Corona Bootcamp update Momenteel bieden we een online digitale bootcamp training aan via Zoom virtual sport. In het Engels

Algemene voorwaarden BedrijfsBootcamp.

1.1 Deelname aan één van de BedrijfsBootcamp trainingen, te weten; de Bootcamp training, de Kickbox training, de Hardloop training en de Yoga training geschiedt geheel op eigen risico. BedrijfsBootcamp is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.

1.2 De trainingen van BedrijfsBootcamp zijn intensief en in sommige gevallen blessuregevoelig. Naar eigen inzicht dienen de deelnemers te besluiten of zij, zowel fysiek als mentaal, in staat zijn te kunnen deelnemen aan één van de door BedrijfsBootcamp aangeboden trainingen. Indien de deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, zwanger is, of indien de deelnemer om een andere reden twijfelt aan een trainingsdeelname, raden wij aan om eerst advies in te winnen bij een arts en of een fysiotherapeut.

1.3 Aan de trainingsadviezen die één van onze trainers aanbieden kunnen geen rechten worden ontleend en worden voor eigen risico opgevolgd.

1.4 BedrijfsBootcamp heeft het recht om de deelnemer waarbij de veiligheid op mentaal en/of het fysieke vlak, naar de overtuiging van BedrijfsBootcamp, niet langer gegarandeerd kan worden, uit te sluiten van (verdere) deelname aan de trainingen. De financiële schade die mogelijk zou kunnen worden geleden door deze beslissing kan niet worden verhaald. Er vindt geen restitutie van de overeengekomen kosten plaats.

2.1 BedrijfsBootcamp is niet aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens de door BedrijfsBootcamp georganiseerde trainingen.

3.1 Indien naar de beoordeling van BedrijfsBootcamp de veiligheid ten gevolge van extreme weersomstandigheden, waaronder worden verstaand: onweer, storm, bliksem, extreme warmte, sneeuw of ijzel, niet langer kan worden gegarandeerd is BedrijfsBootcamp gerechtigd de training te annuleren. BedrijfsBootcamp is niet aansprakelijk voor geleden schade ten gevolge van de bovengenoemde omstandigheden. Er zal in overleg wel naar een andere datum worden gekeken zodat de training kan worden ingehaald.

4.1. De deelnemer stemt ermee in dat haar gegevens door BedrijfsBootcamp bewaard zullen worden. BedrijfsBootcamp verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

5.1 De deelnemer verklaart, met ingang van heden, geheel op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid deel te nemen aan de trainingen van BedrijfsBootcamp.

6.1 BedrijfsBootcamp heeft het recht om verandering aan te brengen in deze voorwaarden.

Bij inschrijving ga je akkoord met deze algemene voorwaarden van BedrijfsBootcamp.

Wanneer je deelneemt aan één van onze trainingen ga je akkoord met deze algemene voorwaarde.